Bo Spellerbergs tale til DHF's ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse, 29/8-2006
Jeg hedder Bo Spellerberg og er i dag suppleant for landsholdsrepræsentanten Kasper Hvidt.
 
Jeg er her for at opfordre jer til at stemme for det ændringsforslag, der formelt er fremsat af Kasper Hvidt, som landsholdsrepræsentant.
 
Det ideelle ville være, at det var en repræsentant fra Håndbold Spiller Foreningen, som har varetaget alle forudgående forhandlinger om ændring af DHFs love, der fremlægger argumenterne for ændringsforslaget. For det er selvfølgelig Håndbold Spiller Foreningen og ikke repræsentanter fra landsholdene, som repræsenterer spillerne i de vigtige spørgsmål, som vi skal behandle i dag.
Dette kunne ikke lade sig gøre i forhold til DHF?s love og derfor vil jeg nu efter bedste evne forklare, hvad vi ønsker og tilbyder fra spillernes side.
 
På sidste repræsentantskabsmøde den 10. juni var alle enige om, at den nye struktur for drift af dansk professionel håndbold skal sikre spillerne via Håndbold Spiller Foreningen og klubberne via Divisionsforeningen Håndbold en passende indflydelse og dermed også et ansvar på alle forhold, der relaterer sig til den professionelle håndboldsektor. Fra spillernes side har vi selvfølgelig særlig fokus på forholdene omkring spillernes ansættelse i klubberne.
 
Med dette udgangspunkt har Håndbold Spiller Foreningen siden ført forhandlinger med DHF og Divisionsforeningen Håndbold om, hvordan det nu kunne etableres.
 
Fra spillernes side ønsker vi, at der indføres et system med hovedaftale og overenskomst. Det er naturligt, at beslutningsprocessen i dansk professionel håndbold nu også moderniseres på det ansættelsesretlige område, således at vi tager de gode løsninger fra andre brancher og laver et system for dansk professionel håndbold, der er inspireret heraf, men selvfølgelig også tilpasset håndboldens specielle karakter. Den såkaldte ?danske model? med hovedaftale og overenskomst har vist sin styrke i andre brancher og vil også kunne professionalisere den professionelle håndboldsektor i Danmark.
 
Vi foreslår, at vi i dag vedtager en struktur, hvorefter der senest pr. 1. januar 2007 skal være indgået en hovedaftale og overenskomst mellem Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold. Indtil da vil den nugældende standardkontrakt og kontraktregulativ være gældende.
 
Overenskomsten vil bedre end de nuværende regler kunne sikre klubberne de nødvendige rettigheder, for at klubberne kan være sikre på at være i besiddelse af spillernes imagerettigheder ved indgåelse af sponsorater.
 
Overenskomsten vil bedre kunne sikre størst mulig sikkerhed for systemet med uopsigelige åremålskontrakter, således at hverken klubber eller spillere kan løbe fra en aftalt kontrakt.
 
Overenskomsten vil bedre kunne sikre, at alle klubber konkurrerer om spillernes ansættelse på lige vilkår. Alle klubber vil skulle indordne sig under samme standard for mindsteløn, minimums forsikringsdækning, etc.
 
Overenskomsten vil som konsekvens heraf sikre, at alle ansatte spillere i danske klubber har et aftalt rimeligt minimum af rettigheder, minimums forsikringsdækning, løn, etc. Med andre ord: En overenskomst vil sikre, at der er ordnede forhold for alle professionelle håndboldspillere i Danmark.
 
Samlet vil aftalekomplekset placere et væsentligt ansvar for udviklingen af professionel håndbold på Håndbold Spiller Foreningen. Et ansvar som Håndbold Spiller Foreningen skal forvalte i samarbejde med Divisionsforeningen Håndbold og DHF. I den forbindelse skal jeg understrege, at dette ansvar også betyder, at Håndbold Spiller Foreningen skal være med til at sikre, at der ikke pålægges klubberne uhensigtsmæssige økonomiske og administrative byrder.
 
I relation til etableringen af en mere rimelig og effektiv voldgift foreslår vi, at voldgiftsdommeren vælges af parterne i enighed, når der er tale om tvister mellem klub og spiller. Det er ikke rimeligt, at voldgiftsdommeren i sådanne sager udpeges af DHF, hvor klubberne jo er medlem.
 
Med disse ord håber jeg, at I vil stemme for spillernes ændringsforslag.