Hvad er Håndbold Spiller Foreningen?

Der har gennem længere tid ulmet en kritik af HSF´s rolle i dansk håndbold, som i de sidste dage har resulteret i et direkte angreb på vores direktør Annelise Vidø som person. Både HSF og Annelise hilser normalt kritik meget velkomment, da vi altid forsøger at forbedre os og gøre tingene så godt som muligt. Karakteren af den kritik, som er blevet fremsat i JP om Annelise personligt, er dog så misforstået, at det er helt nødvendigt at kommentere på den.

Pressemeddelelse, 5/8-2009

HSF´s rolle er entydigt at hjælpe spillerne. HSF er den eneste aktør i dansk håndbold, der kun varetager spillernes interesser og kun er honoreret af spillerne. HSF er således fuldt uafhængig af klub og forbundsinteresser. Det er dog ikke det samme, som at vi ikke forsøger at tilgodese alle parter, når vi tager en sag op. Vi arbejder for et sundt og velfungerende håndbold-Danmark, og det har vist sig at være en særdeles vanskelig opgave at løse.

HSF´s opgave er at arbejde for de bedst mulige vilkår for spillerne. Det handler kort fortalt om en forbedring af de generelle ansættelsesvilkår. I den seneste tid har der også været en stor opgave i forhold til at sikre spillernes ansættelse, hvilket er baggrunden for, at HSF gerne hjælper klubber i økonomiske vanskeligheder med at indgå kollektive og rimelige lønnedgangsaftaler med spillertrupperne. Vi ønsker i bund og grund, at klubberne er så stærke og sunde som muligt, så de kan fungere som gode arbejdspladser for spillerne.

Har HSF skærpet tonen?

Ja det har vi.

Det har i mere end 7 år været en erklæret målsætning for HSF at opnå en overenskomst med klubberne og DHF. En aftale af den type vil uden diskussion være et kæmpe spring fremad i forhold til at hæve den laveste fællesnævner for alle vores medlemmer. Det vil forbedre vilkårene på utroligt mange områder og nok så vigtigt også begrænse mulighederne for konflikter mellem klub og spiller. De første mange år var vores retorik meget argumenterende og forsonende, hvilket desværre ikke havde nogen effekt overhovedet. Efter nøje overvejelser besluttede bestyrelsen at tage skeen i den anden hånd i august 2006, hvor HSF indsamlede spillernes kollektive rettigheder og anlagde en mere direkte dialog. Det direkte har bestået i at påtale samtlige overtrædelser, som klubber og forbund har lavet, hvor spillerne er endt med at komme i klemme. Overtrædelser som er mulige, fordi systemet og standardkontrakten er forældede og fyldt med huller. Håbet har så været derigennem at påvise, at en gennemgribende renovering er nødvendig for alle parter og i alles interesse. Indholdet af vores kritik og argumenterne for vores sag har stort set været de samme gennem alle årene, men først med den ændrede taktik føler vi, at vi har opnået resultater.

Hvordan er HSF bygget op?

HSF´s øverste beslutningsorgan er repræsentantskabet, der består af 2 spillere fra hvert hold i ligaerne og 1. divisionerne. På repræsentantskabsmødet fastlægges de overordnede rammer.

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, der udfylder rammerne af repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen er de seneste år udvidet fra 7 til 9 mand med 3 suppleanter. Bestyrelsen repræsenterer begge A-landshold, ligaerne og 1. divisionerne, så den er repræsentativ i forhold til medlemmerne.

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, hvor foreningens holdninger til forskellige emner fastlægges og hvor rammernes for sekretariatets arbejde defineres. På disse bestyrelsesmøder og i nyhedsbreve til bestyrelsesmedlemmerne orienteres bestyrelsen løbende om arbejdet i sekretariatet. Herudover er der nedsat underudvalg i bestyrelsen, der afholder telefonmøder om forskellige emner. F.eks. har vi haft et udvalg, der har behandlet overenskomstspørgsmålet.

Når bestyrelsen og sekretariatet mener, at det er nødvendigt, deltager HSF´s revisor og/eller advokat på bestyrelsesmøderne og rådgiver os i forbindelse med større beslutninger. I vores overenskomstforhandlinger har advokat Martin Dahl Pedersen således været tæt tilknyttet, ligesom han har været det i herrelandsholdets forhandlinger med DHF, hvor også vores revisionsfirma Ernst & Young har assisteret spillerne.

HSF´s daglige politiske ledelse er bygget op om et trekløver bestående af formand, næstformand og direktør. Denne politiske ledelse forbereder bestyrelsesmøderne og udfylder i dagligdagen bestyrelsesbeslutningerne, ligesom pressemeddelelser drøftes og besluttes i dette forum.

Håndboldspillere er ansat til at spille håndbold og har generelt ikke tid til at gå til en masse møder og sætte sig ind i de mange detaljerne og lave det store forarbejde, som hver enkelt sag kræver. Derfor har HSF oprettet et lønnet sekretariat til at hjælpe med at løfte den opgave. Når en sag er blevet gennemarbejdet, så træffes beslutningerne af den politiske ledelse, og så er det ofte direktøren, der foretager det endelige arbejde med et klart fokus på de retningslinier, der er givet. Det er på denne baggrund, at direktøren i HSF er en del af den politiske ledelse.

Hvorfor er HSF´s opbygning vigtig?

Det er altafgørende. For hvis man tror, at det er Annelise, der bestemmer slagets gang i HSF, så har man glemt, hvad en demokratisk opbygget forening handler om. På repræsentantskabet fremlægges foreningens arbejde for det år, som er gået, og der lægges planer for de år, som kommer. Der stemmes om de beslutninger, hvor der måtte være uenighed, hvilket dog er utroligt sjældent, og det er dermed spillernes repræsentanter fra de enkelte klubber, som fastlægger strategien og vælger bestyrelsens medlemmer. Hvis man som spiller er uenig i den retning, som HSF bevæger sig i, så skylder man både sig selv og de andre spillere at møde frem og påvirke debatten. Hvis man rent faktisk er mødt frem, så kræver det blot, at man rækker hånden i vejret...

Vi baserer 100% vores retningslinier på spillernes behov og ønsker for fremtiden – men det kræver, at man stiller op og deltager.

Det er blevet sagt, at det virker som om, at Annelise ønsker anarki i dansk håndbold. For det første så håber jeg med min korte gennemgang af HSF´s opbygning, at det står klart, at Annelise i udgangspunktet ikke "ønsker" noget som helst. Selvfølgelig har hun en indsigt og viden om både klubber, forbund og spillernes forhold, som er uden sidestykke. Og den er hun ansat til at bruge. Men alle beslutninger bliver vendt med formandskabet eller bestyrelsen, og hun har derfor grønt lys til alt, hvad hun foretager sig. HSF besluttede for godt to år siden at udvide med fuldtidsansatte på sekretariatet, for at i møde gå den stadigt stigende arbejdsbyrde og de fortsatte ambitioner om større indflydelse til spillerne. Annelise stod med unikke forudsætninger for at kunne løse de udfordringer, som foreningen stod overfor, så var valget ikke så svært. Vi har sat og sætter stadig vores lid til, at det må og skal være indholdet og argumenterne, som er i fokus. Om noget så er det netop anarki, som HSF kæmper imod.

Det er måske en naturlig menneskelig reaktion at blive lidt nervøs i klubberne og hos forbundet, når Annelise henvender sig. En henvendelse kan dreje sig om mange forskellige ting, men desværre drejer det sig ofte om, at en spiller er i problemer og derfor har henvendt sig til HSF. Når en sag lander på skrivebordet hos os, så bliver den gået nøje igennem, og først når og hvis vi vurderer, at spilleren har en sag, så tager vi den op. Annelise bliver derfor sendt i felten med den klart formulerede opgave at beskytte spillerens rettigheder. Annelise er fagligt meget kompetent som uddannet advokat med speciale i ansættelsesret og sportsret. Hun er bakket godt op af vores rådgivere hos Kromann Reumert og Ernst & Young, og enhver sag, der er ført ved voldgift m.v., er blevet vundet af HSF. Med andre ord forsøger vi at holde øjnene på bolden i alle sager, så vi kan hjælpe spillerne bedst muligt.

Det ville være befriende, hvis kritikken gik på indholdet af alle disse sager, men det kan man jo så tænke over, hvorfor den ikke gør. Forhåbentlig er det fordi, at vi har fat i noget, og vi har ikke tænkt os at give slip.

Annelise og dermed HSF er blevet kritiseret for at søge konflikterne. Foreningens målsætning er blandt andet at opnå ordentlige ansættelsesforhold for spillerne, og det har som tidligere antydet vist sig at være alt andet en nemt. Hvis omfanget af problemerne var kendt af de klubber, som behandler deres spillere ordentligt, så er jeg overbevist om, at vi ville have fået en aftale for længst. Kravet om lige konkurrence mellem klubberne bør gælde både på og udenfor banen.

Landsholdsforhandlingerne

Det er blevet forsøgt undervejs i de langstrakte forhandlinger at tilskrive de mange problemer, at landsholdsspillerne har fået dårlig rådgivning. Det har de selv været ude at tilbagevise, men jeg føler, at det er nødvendigt at gentage det her. Annelise har ikke været med ved forhandlingerne på noget tidspunkt, og ethvert forsøg på at tørre problemerne af på hende kan klart afvises. Hendes indblanding har været begrænset til det omdiskuterede besøg på DHF´s kontorer, hvor hun skulle forsøge at skabe sig et overblik på spillernes vegne. Der var hun assisteret af en revisor, som netop skulle fungere som beskyttelse for eventuelle angreb mod en enkelt person. Hvis spillerne havde valgt mig til at løse den opgave, så ville jeg bestemt også have insisteret på opbakning. Men nu forholder det sig heldigvis sådan, at spillerne søger den bedst tænkelige og mest kompetente rådgivning i enhver situation. Og det var Annelise.

HSF´s bestyrelse har fuld tillid til Annelise Vidø

Annelise har på intet tidspunkt overtrådt det mandat, hun er blevet givet af bestyrelsen, og vi er ovenud tilfredse med den fremgang, som HSF har haft, siden hun kom til. Vi hjælper flere spillere end nogensinde før på alle mulige områder – uddannelse, kontraktrådgivning, arbejdsskadesager, osv. Men det skaber jo ikke mange overskrifter i pressen.

Heldigvis kan et rekordstort antal medlemmer se forbedringerne og forhåbentlig vil flere og flere få øjnene op for, at HSF kan bruges til rigtig mange ting.

Desværre er håndbolden som branche stadig så ung, at den løber rundt med en masse børnesygdomme, og det er Annelise, som vi alle sammen har ansat til at hjælpe med at kurere dem. Det fortjener hun vores opbakning til.

Jeg ville næsten ønske, at vi modtog mere konstruktiv kritik fra vores medlemmer, for det er vores eneste mulighed for at få en fornemmelse af stemningen blandt spillerne som helhed. Men hvis kritikken udelukkende rettes mod én person, bliver det ikke konstruktivt, og man skal hele tiden huske, at man kritiserer en person, der er udpeget af et system, man selv er en del af. Endnu engang vil jeg blot opfordre til, at man engagerer sig i vores arbejde, hvis man har en holdning til vores fælles fremtid som spillere. Foreningen ER spillerne. Intet andet.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Torben Vinther

Formand