Ændringsforslag til "Forslag til nye Love for Dansk Håndbold Forbund"

Pressemeddelelse, 28/8-2006
Punkt 2: Ændringsforslag til forslag til nye love for DHF

Som spillerrepræsentant for A-landsholdstruppen for herrer fremsætter jeg hermed ændringsforslag til ?Forslag til nye Love for Dansk Håndbold Forbund? udsendt af DHF den 11. august 2006 til vedtagelse på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 28. august 2006.
 
Med venlig hilsen
 
Kasper Hvidt
---oo0oo---
 
DHF's forslag til nye love foreslås ændret på følgende punkter:
 
§ 24 : Kontraktudvalget:
 
Stk. 2:
Som ny sidste sætning i stk. 2 indsættes: ?Kontraktudvalget kan ikke træffe beslutninger om indhold, ændring og fortolkning af spillerkontrakter. Dette hører under samarbejdsudvalget, jf. § 26.
 
§ 26 ? Samarbejdsudvalget mellem DHF, Divisionsforeningen Håndbold og Håndbold Spiller Foreningen:
 
Stk. 1:
Ordet ?december? i sidste sætning i stk. 1 erstattes med ?september?
 
Stk. 3:
Følgende udgår: ?og de hidtil gældende bestemmelser på området, herunder standardkontrakten, opretholdes.?
 
I stedet indsættes som ny sidste sætning: "Dog gælder, at der skal være indgået en hovedaftale og overenskomst mellem Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen med tilhørende standardkontrakt tiltrådt af DHF med ikrafttræden senest 1. januar 2007."
 
Stk. 4:
Følgende udgår: "eksempelvis standardkontraktens udformning".
 
Efter "spillerens ansættelsesforhold", indsættes i stedet følgende: "herunder indgåelse af hovedaftale og overenskomst med tilhørende standardkontrakt. Når samarbejdsudvalget har truffet beslutninger indenfor dets arbejdsområde, er de øvrige udvalg under DHF forpligtet til at anerkende og følge sådanne beslutninger."
 
§ 30 - DHF's Voldgiftsret:
Stk. 7:
Efter 2. punktum indsættes: "I sager, der involverer eller vedrører en spiller og i sager, der involverer eller vedrører det i § 26 nævnte samarbejdsudvalg, herunder indgåelse, fortolkning af og brud på hovedaftale, overenskomst og aftaler indgået af udvalgets aftaleparter, ledes voldgiftssagen dog af en af det i § 26 nævnte udvalg årligt udpeget voldgiftsdommer, der i disse sager er fast udpeget formand."
 
Stk. 10
Som ny sidste sætning indsættes: ?Voldgiftsretten skal afgøre sagen senest 7 dage efter forhandlingen.?
 
---oo0oo---
 
DHFs "Forslag til nye love for DHF" foreslås vedtaget med de ovenfor anførte ændringer.
 
Nedenfor er indsat den fulde ordlyd af de ændrede paragraffer:
 
 
Kontraktudvalget
§ 24
 
1)
Udvalget sammensættes af 3 foreningsrepræsentanter og 3 repræsentanter udpeget af DHFs bestyrelse.
 
Udvalget vælger selv sin formand.
 
Divisionsforeningen Håndbold udpeger foreningernes repræsentanter det første år. De følgende år vælges medlemmerne, jf. § 21.
 
2)
Opgaver:

  • Fastlægge reglerne for godkendelse af kontraktforeninger samt fastlægge reglerne for admini­stration af spillerkontrakter.
  • Indbringe sager om evt. overtrædelse af kontraktreglementet for DHF?s administration, der fungerer som 1. instans i sådanne sager. Sager der kan medføre pådømmelse af disci­pli­nær straf, fx fratagelse af point, overbringes til direkte behandling i disciplinærudvalget.

Kontraktudvalget kan ikke træffe beslutninger om indhold, ændring og fortolkning af spillerkontrakter. Dette hører under samarbejdsudvalget, jf. § 26.
 
3)
DHFs administration træffer bl.a. afgørelse om kontraktregistrering, forhold vedr. udlån af turne­rings­rettigheder mellem forening og selskab samt ansøgning om tilladelse til at drive kontrakt­håndbold efter kontraktudvalgets foreskrifter.
 
Administrative afgørelser kan indbringes for DHFs Appeludvalg af den part som afgørelsen vedrører.
 
4)
Kommentar til bestemmelsen:
 
Kontraktudvalget kan, hvis udvalget ikke kan træffe beslutning om regelændringer på grund af uenighed eller stemmelighed, vælge at bringe beslutningen til behandling i Udvalget for profes­sionel håndbold, som, hvis de ikke kan blive enige eller der er stemmelighed, kan indbringe spørgs­målet til behandling på DHF?s repræsentantskabsmøde.
 
 
Samarbejdsudvalget mellem DHF, Divisionsforeningen Håndbold og Håndbold Spiller Foreningen
§ 26

 
1)
Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af Håndbold Spiller Foreningen, 2 repræsentanter udpeget af Divisionsforeningen og 2 repræsentanter udpeget af DHF. DHF?s repræsentanter udpeges af DHF?s bestyrelse. Udvalgets medlemmer udpeges i juni måned alle lige år. Dog sker dette i 2006 i september måned.
 
2)
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv sin formand. DHF?s administration bistår udvalget med sekretariatsbistand.
 
3)
Udvalget kan kun træffe beslutning i fuldstændig enighed. Såfremt udvalget ikke kan blive enige i behandling af forslag, bortfalder disse. Dog gælder, at der skal være indgået  en hovedaftale og overenskomst mellem Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen med tilhørende standardkontrakt tiltrådt af DHF med ikrafttræden senest 1. januar 2007.
 
4)
Samarbejdsudvalgets opgave er at behandle og træffe beslutning i forhold af direkte betydning for spillernes ansættelsesforhold, herunder indgåelse af hovedaftale og overenskomst med tilhørende standardkontrakt. Når samarbejdsudvalget har truffet beslutninger indenfor dets arbejdsområde, er de øvrige udvalg under DHF forpligtet til at anerkende og følge sådanne beslutninger.
 
 
DHF's Voldgiftsret
§ 30
1)
DHF, DHF?s medlemsforeninger, håndboldselskaber, samt disses spillere, ledere, trænere og officials, er forpligtede til at underkaste sig voldgift i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.
 
2)
Håndboldens voldgiftsret virker som voldgift i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem en fore­ning eller et håndboldselskab på den ene side, og en spiller, leder, træner eller official hos den pågældende forening eller håndboldselskab på den anden side, eller mellem sådanne enkeltper­soner indbyrdes, når der er tale om tvister, som har forbindelse med, eller udspringer af forhold med tilknytning til håndbold.
 
Håndboldens voldgiftsret virker endvidere som voldgift i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mel­lem foreninger eller håndboldselskaber indbyrdes, når der er tale om tvister, som har forbindelse med, eller udspringer af forhold med tilknytning til håndbold.
 
3)
Tvister der rettelig ligger under andre af DHFs udvalgs kompetencer, kan ikke behandles af hånd­boldens voldgiftsret.
 
4)
Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med, eller udspringer af forhold med tilknytning til  hånd­bold, mellem DHF på den ene side, Divisionsforeningen Håndbold, Håndboldspillerfor­enin­gen, foreninger, eller håndboldselskaber under DHF, samt disses spillere, ledere, trænere, samt officials på den anden side, kan ikke indbringes for håndboldens voldgift, men skal indbringes for idrættens voldgift under DIF. Påtager DIFs voldgiftsret sig ikke denne opgave, skal lov om voldgift benyttes. Sager af international karakter, som mest rigtigt behandles i IHF eller EHFs regi, kan ikke behandles af håndboldens voldgift.
 
5)
DHF stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for håndboldens voldgiftsret, og ekspederer alle voldgiftssager. Voldgiftsretten tager ved sagens afslutning stilling til fordelingen af sagens omkostninger, herunder parternes udgifter, samt et rimeligt vederlag til voldgiftsmændene.  Bestyrelsen fastsætter gebyrerne for behandling af en sag i håndboldens voldgift.
 
6)
Voldgiften sammensættes af tre dommere. Samtlige voldgiftsdommere skal have den juridiske kandidateksamen og opfylde betingelserne for at blive landsdommer jr. retsplejelovens § 42.
Samtlige voldgiftsdommere skal opfylde de samme habilitetskrav, som gælder for dommere ved de ordinære domstole jf. retsplejelovens § 60.
 
7)
Sammen med begæring om nedsættelse af en voldgift til behandling af en konkret sag (klage­skrift), skal den part der begærer voldgiften nedsat (klager), udpege en voldgiftsdommer. Vold­giftssagen ledes af en af DHFs repræsentantskab udpeget voldgiftsdommer (formanden). I sager, der involverer eller vedrører en spiller og i sager, der involverer eller vedrører det i § 26 nævnte samarbejdsudvalg, herunder indgåelse, fortolkning af og brud på hovedaftale, overenskomst og aftaler indgået af udvalgets aftaleparter, ledes voldgiftssagen dog af en af det i § 26 nævnte udvalg årligt udpeget voldgiftsdommer, der i disse sager er fast udpeget formand. Samtlige voldgiftsdommere skal have indsigt i håndboldens organisation. Begæringen skal stiles til vold­giftens sekretariat, der straks sender sagens akter til voldgiftens formand, samt til modparten (indklagede). Senest 7 dage herefter skal indklagede udpege en voldgiftsdommer, hvorefter voldgiftsretten er konstitueret.
 
8)
Voldgiftsretten træffer selv afgørelse om sin kompetence.
 
9)
En sag, omfattet af voldgiftsrettens kompetence skal gennemføres, uanset om en part nægter at deltage i sagens behandling eller udebliver.
 
10)
Indklagede skal senest 7 dage efter udpegningen af en voldgiftsdommer fremsende sit svarskrift til sekretariatet for voldgiften, samt til klager. Herefter har klager 7 dage til at fremkomme med sin replik, ligesom indstævnte ligeledes herefter har 7 dage til at fremkomme med sin duplik hertil. Når voldgiftsretten har modtaget indklagedes duplik, skal voldgiftsretten snarest beramme sagen til forhandling. Sagen kan senest berammes til forhandling 14 dage efter endt skriftveksling. Voldgiftsretten skal afgøre sagen senest 7 dage efter forhandlingen.
 
Voldgiften skal afgøre sagen efter dansk ret. Der skal under voldgiftssagen anvendes dansk sprog, med mindre andet vedtages.
 
Voldgiftens afgørelser er endelige og bindende.
 
Nærmere regler for voldgiftens virke fastsættes i reglement for håndboldens voldgift og i overens­stem­melse med lov om voldgift.