ET EKSEMPEL PÅ EN VUNDET SAG

Af Martin Stassen, stud. jur. medarbejder Spillerforeningen - Spillernyt, december 2004

Under en kamp i september 2002 fik et af Håndbold Spiller Foreningens (HSF) medlemmer et ureglementeret skub, som medførte, at han faldt og beskadigede tommelfingeren på højre hånd. Der blev konstateret en typisk dropfinger i yderleddet, hvilket medlemmet blev opereret for.

Efter operation og genoptræning af fingeren var der fortsat væsentlige gener, og medlemmet rettede derfor henvendelse til HSF, hvis stud.jur. medarbejdere, med speciale i forfølgelse af arbejdsskadesager, anmeldte skaden til Arbejdsskadestyrelsen i juni 2003. Vedlagt anmeldelsen var bl.a. medlemmets beskrivelse af hændelsesforløbet, diverse lægelige papirer samt videobånd af hændelsen. HSF blev herefter oprettet som partsrepræsentant, således at HSF var berettiget til at varetage medlemmets interesser i sagen.  

Ubrugelig finger men ingen godtgørelse
På baggrund af det lægelige materiale og besvarelse af diverse spørgeskemaer fra Arbejdsskadestyrelsen blev skaden i november 2003 anerkendt som en arbejdsskade. I februar 2004 meddelte Arbejdsskadestyrelsen, at man nu var klar til at træffe afgørelse om varigt mén. HSF udtalte sig herefter om det lægelige materiale i sagen, som efter vores mening klart dokumenterede et varigt mén.

Arbejdsskadestyrelsen traf sin afgørelse, men vurderede, at der ikke var et varigt mén svarende til fem procent eller mere, og at medlemmet således ikke var berettiget til nogen godtgørelse for sine géner. Afgørelsen var baseret på en udarbejdet lægeerklæring i sagen, hvor af det endog fremgik, at medlemmet bl.a. havde og har problemer med at strække fingeren, smerter ved anstrengelse og svært ved at holde på ting såsom et glas eller en håndbold.

Idet skaden ikke fremgik af Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, var afgørelsen baseret på et skøn. Arbejdsskadestyrelsen konstaterede, at der var følger efter en skade på strækkesenen i 2. fingeren (pegefingeren, red.), og henviste til nogle punkter i méntabellen, som mindede om medlemmets skade. Disse fastsatte alle et varigt mén på fem procent, men på trods heraf mente Arbejdsskadestyrelsen ikke, at den aktuelle skade berettigede til godtgørelse.

Sagen ankes
Efter vurdering af sagen, og i samråd med medlemmet, besluttede vi at anke sagen til Ankestyrelsen. Der blev foretaget en detaljeret opgørelse over de ulemper, som arbejdsskaden forvoldte i medlemmets daglige livsførelse. Anken baserede sig på, at der burde have været udarbejdet en speciallægeerklæring, som i højere grad kunne have belyst skadens følger, og endnu vigtigere, at Arbejdsskadestyrelsen havde taget udgangspunkt i en skade på pegefingeren og ikke på tommelfingeren. Der blev redegjort for tommelfingerens særlige funktion i forhold til bl.a. det at gribe og holde ting. Dette blev sammenholdt med medlemmets géner, og vi henviste i denne forbindelse til et punkt i méntabellen, som vi mente i højere grad beskrev skadens følger.

Arbejdsskadestyrelsen genvurderede sagen, men mente ikke, at dette gav anledning til en ændret vurdering, og anken blev således sendt videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens afgørelse
Ankestyrelsens traf i november 2004 afgørelse i sagen. Ankestyrelsen vurderer, at der et varigt mén på fem procent, og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse ændres derfor. Afgørelsen er baseret på de lægelige oplysninger i sagen, Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og klagen fra HSF.

Ankestyrelsen konstaterede, at Arbejdsskadestyrelsen havde foretaget en sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen valgte ikke at erklære afgørelsen ugyldig, hvilket havde betydet, at hele sagen skulle gå om, men valgte at foretage en selvstændig vurdering på baggrund af oplysningerne i sagen. Her hæftede Ankestyelsen sig ved skadens art og beskrivelsen af de betydelige géner, som denne havde medført for medlemmet. Ankestyrelsen vurderede, at skadens følger svarede til det punkt i méntabellen, som HSF havde henvist til i anken, hvorfor det varige mén blev fastsat til fem procent.

Lad HSF føre din arbejdsskadessag
Sagsbeskrivelsen illustrerer, hvordan HSF varetager medlemmernes arbejdsskadesager, og hvilken ekspertise sekretariatet rummer, når din arbejdsskadesag bliver kompliceret. Det kan være vanskeligt selv at have den fornødne indsigt i egne muligheder for at fremme sin arbejdsskadesag. I HSF har vi en stor erfaring med disse typer sager, og vi vil derfor opfordre dig til at rette henvendelse til os, hvis du har pådraget dig en arbejdsskade. Vores stud.jur. medarbejdere kan rådgive dig, og føre sagen på dine vegne, såfremt du ønsker det.