FORSIKRINGSTYPER

Arbejdsskadeforsikring
Din klub er som din arbejdsgiver forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun for varigt mén, tab af erhvervsevne, tab af forsørger og omkostninger til genoptræning. Klubben skal ifølge standardkontrakten udlevere kopi til den enkelte spiller af alle de forsikringspolicer, hvor den pågældende er indsat som begunstiget. En skade skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, når der er grund til at tro, at skaden er alvorlig nok til at medføre en eller flere af førnævnte konsekvenser.

Denne vurdering skal klublægen foretage - er han i tvivl, bør skaden anmeldes. Denne vurdering kan du, som medlem af Håndbold Spiller Foreningen, selvfølgelig også altid tage med os. Klubben er som din arbejdsgiver pligtig til at anmelde din arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage. Da klubben ikke altid anmelder skaden, er det nødvendigt, at du selv anmelder den. Det kan Håndbold Spiller Foreningen hjælpe dig med, ligesom vi kan sikre en korrekt anmeldelse.

Vi har alt for ofte set, at en klublæge eller egen læge ikke er tilstrækkelig bevidste om kravene til, at anmelde en skade, så den behandles i overensstemmelse med hændelsen og arbejdsskadesstyrelsens kriterier for arbejdsskader. Du har som skadelidt mulighed for at anmelde en skade til Arbejdsskadestyrelsen op til 1 år efter skadens indtræden.

Karrierestopforsikring og heltidsulykkesforsikring
Disse typer forsikringer er klubben ikke forpligtet til at tegne, men du bør forsøge at forhandle dig frem til en yderligere dækning end den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kan du ikke få klubben til at tegne yderligere forsikring for dig, bør du selv sørge for dette. Vær opmærksom på, at din ulykkesforsikring skal være heltid og ikke gøre undtagelse fra professionel sport.