VEDTÆGTER

§ 1. NAVN OG MEDLEMMER

Foreningens navn er Håndbold Spiller Foreningen (HSF). Foreningen er beliggende i Københavns Kommune og har adressen:

Håndbold Spiller Foreningen

c/o Spillerforeningen

Frederiksholms Kanal 4, 2

1220 København K.

Foreningen er en sammenslutning af mandlige og kvindelige elitehåndbold-spillere.

Foreningen kan optage medlemmer, der er udtaget til hvert enkelt klubs 1. hold eller i øvrigt spiller på kontraktvilkår, under den forudsætning, at den pågældende spiller på et hold, der deltager, i de til en hver tid, 2 højst rangerende rækker inden for Dansk Håndbold Forbunds regi. Spillere, der er udtaget til talenttræninger, unionshold og ungdoms- landsholdspillere kan endvidere optages som medlemmer, foruden danske professionelle idrætsudøvere, der spiller håndbold i udlandet.

Foreningen kan desuden optage associerede medlemmer. Ved associerede medlemmer forstås spillere, der spiller i den til en hver tid 3. højst rangerende række inden for Dansk Håndbold Forbunds regi. Associerede medlemmer betaler kontingent alt efter, hvilken medlemskategori, spilleren hører til.

Forhenværende medlemmer af foreningen kan optages som passive medlemmer. Som forhenværende medlemmer forstås spillere, der ikke længere er aktive efter de ovenfor stående kriterier.

På bestyrelsens forslag kan foreningen endvidere udnævne æresmedlemmer.

Foreningen kan desuden optage medlemmer uden stemmeret, jf. § 3

§ 2. FORMÅL

Håndbold Spiller Foreningen har til formål at varetage, beskytte og fremme håndboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser både under og efter spillernes aktive karriere.

Håndbold Spiller Foreningen kan til fremme af sit formål deltage i stiftelsen af og senere være repræsenteret i en paraplyorganisation for danske elitesportsudøvere (Dansk Elitesportsudøver Forening), samt tilsvarende udenlandske organisationer for håndboldspillere og elitesportsfolk. Ligeledes kan Spillerforeningen tilslutte sig faglige hovedorganisationer.

Håndbold Spiller Foreningen kan udskille aktiviteter i datterselskaber samt foretage investeringer i andre selskaber, såfremt sådanne udskillelser eller investeringer fremmer Håndbold Spiller Foreningens formål.

Håndbold Spiller Foreningen skal igennem sit virke øve indflydelse og søge repræsentation i alle relevante organer, der beskæftiger sig med håndbold på eliteplan. Håndbold Spiller Foreningen skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om sportsudøveres vilkår i almindelighed og håndboldspilleres vilkår i særdeleshed.

Håndbold Spiller Foreningen skal søge at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forholdet til relevante organer og institutioner herunder Folketinget, Kulturministeriet,  EU-Kommissionen og Europa Parlamentet.

Endelig skal Håndbold Spiller Foreningen søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler vedrørende udnyttelsen og forvaltningen af medlemmernes rettigheder inden for eksempelvis sponsorering og merchandising. Håndbold Spiller Foreningen skal søge at arbejde for indgåelsen af kollektive aftaler, der regulerer ansættelsesvilkårene for de kontraktansatte håndboldspillere.

§ 3. MEDLEMSSKAB

Medlemskab tegnes af den enkelte spiller ved skriftlig indmeldelse eller ved indbetaling af kontingent.

Kontingentets hel- / halvårlige størrelse og fordelingen heraf vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde. Spillere på kontrakt betaler væsentligt mere end amatørspillere i kontingent.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent i forbindelse med faglig arbejdskonflikt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer på hvis vegne Håndbold Spiller Foreningen kører specifikke sager.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå aftaler med medlemmer om betaling af ekstra kontingent for medlemmer på vis vegne Håndbold Spiller Foreningen kører specifikke sager.

Et medlem opnår først sine medlemsrettigheder efter 2 måneders medlemskab.

Et medlem, der er i kontingentrestance for 2 måneder eller flere, fortaber sine medlemsrettigheder, indtil kontingentrestancen er fuldt indbetalt, eller der er truffet anden aftale om afviklingen af restancen.

Håndbold Spiller Foreningens bestyrelse kan indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for enkeltmedlemmer.

Vedrørende passivt medlemskab, gælder at passive medlemmer, som har konkrete sager kørende i foreningen skal betale kontingent svarende til den sats, som de betalte sidst i deres aktive karriere.

Udmeldelse af Håndbold Spiller Foreningen skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december eller ved fratræden af stilling i den professionelle håndboldbranche.

Udmeldelse kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt. Hvis Håndbold Spiller Foreningen eller konfliktfonden under en faglig arbejdskonflikt har måttet optage lån eller stille hel eller delvis sikkerhed for medlemmers optagelse af lån, kan udmeldelse først ske, når sådanne lån er tilbagebetalt eller medlemmet ekstraordinært indbetaler sin forholdsmæssige andel heraf.

Håndbold Spiller Foreningen kan også rådgive andre relevante erhvervsgrupper (trænere, fysioterapeuter mv.) efter bestyrelsens beslutning, hvor sigtet er indtjening til Håndbold Spiller Foreningen. Denne erhvervsgruppe opnår ikke stemmeret ved repræsentantskabsmødet.


§ 4. BESTYRELSEN.

Håndbold Spiller Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 – 9 medlemmer og af én sekretær.

Maksimalt tre sæder i den samlede bestyrelse kan varetages af en ikke aktiv. Ved en ikke aktiv forstås en person, der efter § 1 højst kan opnå passivt medlemskab.

Afhængig af bestyrelsens størrelse vælges 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og sekretæren af repræsentantskabet for 2 år i lige kalenderår og 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer af repræsentantskabet for 2 år i ulige kalenderår. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen skal være repræsenteret af mindst 3 kvinder og 3 mænd.

Repræsentantskabet vælger endvidere hvert år 3 suppleanter, der ikke alle må være af samme køn.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter repræsentantskabets afholdelse.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsesmøder indkaldes af sekretæren med mindst 3 dages varsel, såvidt muligt efter forudgående aftale med formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, der fremlægges på møderne og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Sekretæren udarbejder referat af disse møder og indfører disse i beslutningsprotokollen, som fremlægges og underskrives af de under telefonmødet tilstedeværende medlemmer, når bestyrelsen samles påny.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, herunder en direktør.


§ 5. TEGNINGSRET


Håndbold Spiller Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller af et bestyrelsesmedlem og sekretæren/en direktør i forening.

Bestyrelsen kan bemyndige sekretæren og/eller en direktør til at kunne tegne foreningen i alle anliggender vedrørende den daglige drift.


§ 6. KLUBREPRÆSENTANTER

Medlemmerne (dog ikke associerede medlemmer) i de enkelte klubber, det være sig i danmarksturneringen, eller i udlandet, vælger ved simpelt stemmeflertal en klubrepræsentant, som repræsenterer den pågældende klubs medlemmer på repræsentantskabsmøder.

Valg af klubrepræsentant skal finde sted senest ved udgangen af februar måned.

Ethvert medlem har ret til at være repræsenteret på repræsentantskabsmøder, men stemmeretten kan kun udøves igennem den af flertallet valgte klubrepræsentant.

Klubrepræsentanten skal forestå den nødvendige kontakt til Håndboldspiller-foreningens ledelse og klubrepræsentantens arbejdsopgaver består bl.a. af følgende:

  • den 1. januar og 1. juli lave adresseliste over sin klubs potentielle medlemmer,
  • sørge for at orientere spillerforeningens ledelse hvis spillere i klubben har problemer, der angår spillerforeningens forhold,
  • jævnligt orientere de i klubben værende spillere om spillerforeningens tiltag og aktiviteter,
  • deltage i Håndbold Spiller Foreningens ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder.


§ 7. REPRÆSENTANTSKAB

Såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem brev/e-mail til medlemmerne, jf. dog § 10 stk. 1.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabs-møde. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes såfremt foreningens formand, 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 5 klubrepræsentanter skriftligt begærer dette.

Ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal der altid medfølge en dagsorden.


§ 8. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes  hvert år inden udgangen af juni måned, medmindre bestyrelsen inden da træffer beslutning om andet.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Eventuelt.


§ 9. BESLUTNINGSDYGTIGHED

Repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige i alle anliggender, når mindst halvdelen af klubrepræsentanterne er tilstede.

Hold eller spillere, der kun er tilknyttet foreningen gennem at associeret medlemskab, er ikke stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet i nogen henseende.

Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de i § 10. nævnte tilfælde.

Over forhandlingerne på repræsentantskabsmøder føres en protokol, der underskrives af dirigenten, som tillige afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse.


§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING

Beslutning om ændring i Håndbold Spiller Foreningens vedtægter kan træffes på et repræsentantskabsmøde, såfremt ½ af alle klubrepræsentanter er repræsenteret, og såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer herfor.

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på et repræsentantskabsmøde, såfremt mindst ¾ af alle klubrepræsentanter er repræsenteret, og såfremt ¾ af de repræsenterede stemmer, stemmer herfor. Såfremt opløsning af foreningen besluttes med mindst ¾ af de repræsenterede medlemmers stemmer, men ikke mindst ¾ af alle klubrepræsentanterne er repræsenteret, kan der på samme måde som anført i stk. 1 indkaldes til et 2. repræsentantskabsmøde, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med ¾ af de repræsenterede klubrepræsentanters stemmer, uanset hvor mange af klubrepræsentanterne, der er repræsenteret.

I forbindelse med beslutning om foreningens opløsning skal alle foreningens midler efter bestyrelsens anvisning udloddes til alment velgørende formål.


§ 11. REGNSKAB OG REVISION

Håndbold Spiller Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. På hvert ordinært repræsentantskabsmøde forelægges et af bestyrelsen og revisionen underskrevet årsregnskab med tilhørende status.

På ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges blandt foreningens repræsentanter 2 revisorer, der er ulønnede.

Revisionen skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen senest 2 uger inden indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, således at det kan udsendes sammen med dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødet kan bestemme at der vælges en lønnet revisor i stedet for eller sammen med de blandt foreningens repræsentanter valgte revisorer.


§ 12. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Medlemmerne er forpligtet til at overholde spillerforeningens vedtægter og ikke misbruge foreningens navn. Bestyrelsen kan ved overtrædelse i henhold til ovenstående, samt når medlemmet ikke har betalt sit kontingent trods påkrav, ekskludere den eller de pågældende. Ved eksklusion har medlemmet ikke mulighed for at få allerede betalt kontingent retur og eventuelle sagsakter vil blive sendt til medlemmet. Ethvert ekskluderet medlem har ret til at indanke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Nærværende vedtægter er vedtaget på Håndbold Spiller Foreningens repræsentantskabsmøde i København, mandag den 28. juni 2021.